Số chốt hôm nay

Theblues (14:56)
đã chốt dàn 5x là : 02,03,04,07,08,11,12,13,16,17,20,21,22,25,26,30,31,34,35,39,40,43,44,48,49,52,53,57,58,59,61,62,66,67,68,70,71,75,76,77,80,84,85,86,89,93,94,95,98,99
Đinh Xuân Quyết (14:56)
đã chốt dàn 1x là : 51,54,55,56,59,60,61,64,65,68,77,79,86,90,95,97,98,99
Đinh Xuân Quyết (14:55)
đã chốt dàn 4x là : 00,02,03,04,06,11,12,15,19,22,29,40,43,44,45,46,48,49,51,53,54,55,56,59,60,61,64,65,66,67,68,76,77,79,84,85,86,90,92,94,95,97,98,99
Theblues (14:55)
đã chốt dàn 6x là : 02,03,04,07,08,09,11,12,13,16,17,18,20,21,22,25,26,27,30,31,34,35,36,39,40,43,44,45,48,49,52,53,54,57,58,59,61,62,63,66,67,68,70,71,72,75,76,77,80,81,84,85,86,89,90,93,94,95,98,99
Đinh Xuân Quyết (14:55)
đã chốt dàn 5x là : 00,02,03,04,05,06,11,12,14,15,19,22,23,29,32,34,36,37,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,53,54,55,56,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,76,77,79,84,85,86,90,92,94,95,96,97,98,99
Đinh Xuân Quyết (14:54)
đã chốt dàn 6x là : 00,02,03,04,05,06,07,11,12,14,15,19,22,23,25,27,28,29,32,34,36,37,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,75,76,77,79,82,84,85,86,90,92,94,95,96,97,98,99
Theblues (14:54)
đã chốt dàn 7x là : 02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,27,30,31,33,34,35,36,39,40,42,43,44,45,48,49,51,52,53,54,57,58,59,60,61,62,63,66,67,68,70,71,72,75,76,77,79,80,81,84,85,86,88,89,90,93,94,95,97,98,99
Justin (14:34)
đã chốt dàn 4x là : 12,13,14,15,16,23,24,25,30,32,33,34,37,40,42,43,46,47,50,51,52,54,55,56,59,60,61,63,64,65,67,69,70,72,73,74,76,77,79,90,91,92,94,95,96,97
Pham Cong Chinh (14:31)
đã chốt dàn 1x là : 04,46,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
Justin (14:31)
đã chốt dàn 2x là : 29,31,32,34,35,36,37,38,39,47,49,53,54,56,59,71,73,74,78,79,91,92,93,94,95,96,97,99
Justin (14:31)
đã chốt dàn 8x là : 03,04,05,06,07,08,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Tuấn Hoàng (14:25)
đã chốt dàn 5x là : 04,05,06,07,11,14,15,16,19,22,23,24,25,27,28,29,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,54,55,56,58,59,61,63,64,65,66,67,69,70,72,73,75,76,77,78,85,89,91,92,94,95,96,97
Tuấn Hoàng (14:24)
đã chốt dàn 6x là : 00,04,05,06,07,09,11,14,15,16,19,20,22,23,24,25,27,28,29,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,72,73,75,76,77,78,82,83,85,89,90,91,92,94,95,96,97,98
Tuấn Hoàng (14:24)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,72,73,75,76,77,78,82,83,85,89,90,91,92,94,95,96,97,98
Tuấn Hoàng (14:24)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
Kiều Hồng Điệp (14:08)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
Kiều Hồng Điệp (14:06)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
Kiều Hồng Điệp (14:05)
đã chốt dàn 2x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,17,27,37,47,57,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,87,97
Kiều Hồng Điệp (14:03)
đã chốt dàn 1x là : 02,05,07,17,20,27,47,50,57,67,70,71,72,75,76,77,78,87,97
Chu Ka (12:49)
đã chốt dàn 1x là : 23,24,25,26,51,52,53,54,59,95,96,97
Chu Ka (12:49)
đã chốt dàn 2x là : 05,15,23,24,25,26,27,28,32,34,35,43,45,46,51,52,53,54,55,59,62,69,79,89,95,96,97,99
Chu Ka (12:48)
đã chốt dàn 3x là : 03,05,15,21,23,24,25,26,27,28,32,34,35,39,43,45,46,49,51,52,53,54,55,57,59,62,69,79,89,93,94,95,96,97,99
Chu Ka (12:48)
đã chốt dàn 4x là : 03,05,06,07,15,21,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,57,59,60,62,69,79,89,91,93,94,95,96,97,99
Chu Ka (12:48)
đã chốt dàn 5x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,09,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,69,79,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
Chu Ka (12:48)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,09,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,69,75,78,79,80,81,82,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
Chu Ka (12:48)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,68,69,75,78,79,80,81,82,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Chu Ka (12:48)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,68,69,70,72,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
LONG BÌNH DỊ (11:37)
đã chốt dàn 5x là : 08,09,12,13,14,16,19,22,23,24,25,27,28,30,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,54,55,57,61,64,65,67,70,71,72,75,76,77,78,79,80,83,85,86,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
ongtrum (11:27)
đã chốt dàn 8x là : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Hà Văn Linh (10:23)
đã chốt dàn 1x là : 02,04,07,09,20,25,40,45,52,54,57,59,70,75,90,95
Hà Văn Linh (10:23)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,05,06,07,10,11,12,15,16,17,20,21,22,25,26,27,30,31,32,35,36,37,40,41,42,45,46,47,50,51,52,55,56,57,60,61,62,65,66,67,70,71,72,75,76,77,80,81,82,85,86,87,90,91,92,95,96,97
NDThang (10:02)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,19,20,24,25,29,30,34,35,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,69,70,74,75,79,80,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
NDThang (10:02)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,19,20,23,24,25,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,69,70,73,74,75,79,80,83,84,85,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Nguyễn Hông Quang (09:56)
đã chốt dàn 8x là : 02,03,04,07,08,09,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Nguyễn Đức Nguyện (09:43)
đã chốt dàn 1x là : 36,37,39,52,57,59,70,73,75,78,79,82,84,93,95,97,98
Nguyễn Đức Nguyện (09:42)
đã chốt dàn 2x là : 35,36,37,39,46,48,52,53,56,57,59,70,73,74,75,78,79,80,82,84,86,92,93,95,96,97,98
Nguyễn Đức Nguyện (09:42)
đã chốt dàn 3x là : 06,08,26,28,35,36,37,38,39,46,48,50,52,53,56,57,59,70,73,74,75,78,79,80,82,84,86,92,93,95,96,97,98
Nguyễn Đức Nguyện (09:41)
đã chốt dàn 4x là : 02,04,06,08,20,24,26,28,32,34,35,36,37,38,39,40,42,46,48,50,52,53,56,57,59,70,73,74,75,78,79,80,82,84,86,92,93,95,96,97,98
Nguyễn Đức Nguyện (09:40)
đã chốt dàn 5x là : 02,04,05,06,07,08,09,20,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,50,52,53,56,57,59,65,66,68,69,70,73,74,75,78,79,80,82,83,84,86,87,89,92,93,95,96,97,98
Nguyễn Đức Nguyện (09:40)
đã chốt dàn 6x là : 00,02,04,05,06,07,08,09,20,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,55,56,57,59,65,66,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
Nguyễn Đức Nguyện (09:39)
đã chốt dàn 7x là : 00,02,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,55,56,57,59,60,62,64,65,66,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
Nguyễn Đức Nguyện (09:39)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
Ducnguyeneuro (09:37)
đã chốt dàn 1x là : 36,37,39,52,57,59,70,73,75,78,79,82,84,93,95,97,98
Ducnguyeneuro (09:36)
đã chốt dàn 2x là : 35,36,37,39,46,48,52,53,56,57,59,70,73,74,75,78,79,80,82,84,86,92,93,95,96,97,98
Ducnguyeneuro (09:36)
đã chốt dàn 3x là : 06,08,26,28,35,36,37,38,39,46,48,50,52,53,56,57,59,70,73,74,75,78,79,80,82,84,86,92,93,95,96,97,98
Ducnguyeneuro (09:35)
đã chốt dàn 4x là : 02,04,06,08,20,24,26,28,32,34,35,36,37,38,39,40,42,46,48,50,52,53,56,57,59,70,73,74,75,78,79,80,82,84,86,92,93,95,96,97,98
Ducnguyeneuro (09:35)
đã chốt dàn 5x là : 02,04,05,06,07,08,09,20,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,50,52,53,56,57,59,65,66,68,69,70,73,74,75,78,79,80,82,83,84,86,87,89,92,93,95,96,97,98
Ducnguyeneuro (09:33)
đã chốt dàn 6x là : 00,02,04,05,06,07,08,09,20,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,55,56,57,59,65,66,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
Ducnguyeneuro (09:33)
đã chốt dàn 7x là : 00,02,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,50,52,53,55,56,57,59,60,62,64,65,66,68,69,70,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,92,93,95,96,97,98,99
Ducnguyeneuro (09:32)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,95,96,97,98,99
Nguyệt Tống (01:00)
đã chốt dàn 1x là : 07,17,25,35,37,47,52,53,58,59,70,71,73,74,79,85,95,97
Nguyệt Tống (00:58)
đã chốt dàn 2x là : 07,08,17,25,26,28,35,37,46,47,52,53,58,59,62,64,68,70,71,73,74,79,80,82,85,86
Nguyệt Tống (00:55)
đã chốt dàn 3x là : 04,07,08,14,17,19,25,26,28,29,35,37,40,41,46,47,52,53,58,59,62,64,67,68,70,71,73,74,79,80,82,85,86,91,92,95,97
Nguyệt Tống (00:41)
đã chốt dàn 6x là : 05,06,07,08,15,16,17,18,25,26,27,28,35,36,37,38,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,95,96,97,98
Nguyệt Tống (00:38)
đã chốt dàn 8x là : 04,05,06,07,08,09,14,15,16,17,18,19,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Nguyễn Xuân Lanh (23:34)
đã chốt dàn 2x là : 00,14,17,19,34,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,67,74,76,84,88,90,91,93,99
Nguyễn Xuân Lanh (23:33)
đã chốt dàn 5x là : 00,02,04,05,07,14,15,17,20,25,27,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,84,88,90,92,99
Nguyễn Xuân Lanh (23:33)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,14,15,17,19,20,25,30,34,35,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,85,88,90,91,92,93,99
Nguyễn Xuân Lanh (23:32)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,28,30,34,35,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Nguyễn Xuân Lanh (23:31)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,27,29,30,31,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
LONG BÌNH DỊ (22:34)
đã chốt dàn 7x là : 02,03,07,08,09,12,13,14,16,17,19,20,22,23,24,25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,57,58,59,61,63,64,65,67,68,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
LONG BÌNH DỊ (22:34)
đã chốt dàn 8x là : 02,03,04,07,08,09,11,12,13,14,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
Trần Đăng Quang (20:36)
đã chốt dàn 7x là : 00,02,03,04,05,06,07,08,09,20,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,99
Trần Đăng Quang (20:34)
đã chốt dàn 3x là : 00,02,03,04,05,06,07,20,22,23,24,25,30,32,33,34,37,40,42,43,46,50,52,55,57,60,64,66,67,70,73,75,76,77
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Ác quỷ đẹp trai
56789
11:32 18/01/18 0 trả lời
Phương Đông
tucw
15:54 17/01/18 0 trả lời
VIP

Danh sách trúng liên tiếp

Choboptn Chốt trúng dàn 8x 7 ngày
Chu Ka Chốt trúng dàn 7x 4 ngày
Chu Ka Chốt trúng dàn 6x 4 ngày
Giang Trường Chốt trúng dàn 5x 3 ngày
Danh Thành Chốt trúng dàn 4x 2 ngày
Chu Ka Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Nguyễn Đức Nguyện Chốt trúng dàn 2x 2 ngày
Nguyễn Đức Nguyện Chốt trúng dàn 1x 2 ngày

Xếp hạng điểm tháng

# Tài khoản Điểm
Danh Thành 1325
Pham Cong Chinh 450
Giang Trường 330
4 Trần Quyết 249
5 Theblues 242
6 Chu Ka 215
7 Nguyễn Đức Nguyện 172
8 Trần Ngọc Hưng 154
9 Phúc Đô La 131
10 tranhungauto 113
11 Trần Đăng Quang[1] 98
12 Justin2 97
13 Nguyen Nhu Cong 74
14 Trai Họ Phạm 60
15 Dương Hùng 49
16 Nguyễn Xuân Lanh 48
17 Tiến Nam 46
18 Hieunguyen 39
19 Hoan Huy Do 38
20 Anh Thư 34
21 Hà My Phát Lộc 30
22 Trungnv 30
23 Lê Hoàng 27
24 Văn lương 25
25 Làm Lại Từ Đầu 24
26 taobao 23
27 gà ok 19
28 hoangtono168 19
29 Quydokq 18
30 Choboptn 17
31 Chính Phạm 16
32 Đại Gia Số 4
33 Gia Long 1
34 Thaitrinh -3
35 Dũng Đỏ -5
36 Minh Quang -9
37 minhthao -19
38 Phuong88 -24
39 T-quynh luu -31
40 tiến pewpew -40
41 Tranminhthanh -50
42 Phương Đông -56
43 Cười Mỗi Ngày -63
44 Nam Trần -64
45 Kim Na Na -68
46 Nguyễn Tuyết -69
47 Vương Trùng Dương[1] -73
48 ongtrum -80
49 Thiensugl -80
50 Nguyễn Tuấn -82
51 Nguyễn Hông Quang -84
52 Minh Liều -95
53 Tùng Tom -96
54 Tiến Tồ -97
55 Huy Rick -98
56 Mèo con -102
57 Trần Đăng Quang -120
58 Ducnguyeneuro -129
59 Hoa sữa -136
60 Trần Đạt -143
61 Nguyệt Tống -148
62 Danh Tiến -154
63 Thanh Trang -175
64 Toan nt -176
65 Kiều Hồng Điệp -177
66 Hà Văn Linh -180
67 Đinh Xuân Quyết -184
68 Phát Tướng -196
69 Lê Khắc Diện -228
70 NDThang -297
71 Nguyễn Văn Thành (.($$$88-®-66$$$)) -310
72 Tuấn Hoàng -491
73 LONG BÌNH DỊ -535
74 Nguyen Hoi -538
75 Justin -563

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chủ Lô 30,000 xu
Nguyệt Tống 30,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 minhthao 20,000 xu
6 Danh Thành[1] 20,000 xu
7 Dũng Con 20,000 xu
8 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu
9 Kim Tuyến 20,000 xu
10 Nam Trung 20,000 xu