Số chốt hôm nay

Lee Sin (13:27)
đã chốt dàn 5x là : 00,02,03,04,07,11,12,15,16,17,19,21,23,24,26,27,28,32,36,39,40,44,45,49,50,54,55,57,58,60,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,85,86,87,90,91,94,95,98
Lee Sin (13:27)
đã chốt dàn 6x là : 00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,21,23,24,25,26,30,31,35,36,40,41,43,45,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,64,65,70,71,72,73,74,75,77,79,80,81,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,97,98
Lee Sin (13:27)
đã chốt dàn 7x là : 01,02,04,06,07,08,10,12,14,15,16,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,96,99
Lee Sin (13:27)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,91,93,94,95,96,97
Lee Sin (13:27)
đã chốt dàn 1x là : 01,13,16,23,24,25,33,43,58,59,60,65,67,68,81,82,85,97,99
Lee Sin (13:27)
đã chốt dàn 2x là : 01,04,05,07,09,13,22,24,25,27,29,30,37,40,42,52,57,60,64,66,67,72,74,76,78,85,86,87,97
Lee Sin (13:27)
đã chốt dàn 3x là : 00,02,04,10,12,15,16,17,18,19,20,24,25,28,29,32,34,35,37,38,39,41,43,46,50,52,58,66,69,70,78,80,81,83,88,93,95
Lee Sin (13:27)
đã chốt dàn 4x là : 01,02,03,04,07,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,25,27,28,31,33,34,36,38,42,45,46,53,56,57,60,64,67,72,74,75,76,78,79,83,86,87,88,89,91,92,94,95
Bucker Star (13:12)
đã chốt dàn 1x là : 00,01,05,11,17,21,32,38,47,57,59,63,81,89,90,92,96,97
Bucker Star (13:12)
đã chốt dàn 2x là : 04,06,09,18,21,24,34,36,43,44,51,56,57,62,63,69,77,79,82,83,84,85,87,90,92,98
Bucker Star (13:12)
đã chốt dàn 3x là : 02,03,06,07,16,17,22,24,27,33,35,37,40,41,42,44,46,47,48,55,57,58,66,74,75,78,81,82,83,84,90,93,94,96,97,98,99
Bucker Star (13:12)
đã chốt dàn 4x là : 02,03,04,05,06,12,13,14,15,18,21,22,25,27,31,32,33,38,39,42,45,46,49,50,52,57,58,62,64,66,74,75,76,82,84,87,88,92,93,95,96,97,98,99
Bucker Star (13:12)
đã chốt dàn 5x là : 00,01,03,04,05,08,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,34,36,37,41,43,44,45,47,48,51,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,71,73,74,75,81,84,85,87,88,92,97,98,99
Bucker Star (13:12)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,03,05,09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,42,43,46,47,48,49,50,55,56,58,59,61,62,63,65,66,67,69,72,73,74,75,76,78,84,85,86,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
Bucker Star (13:12)
đã chốt dàn 7x là : 02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,22,26,28,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,42,44,45,48,49,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,96,97,98,99
Bucker Star (13:12)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,07,08,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,49,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,65,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
Hà My (13:08)
đã chốt dàn 5x là : 00,03,05,06,07,08,10,12,14,20,23,24,26,28,31,32,33,35,36,39,43,45,47,48,49,51,52,54,55,56,57,60,63,64,65,68,69,71,72,74,76,77,78,79,82,83,86,87,88,91,92,97,99
Hà My (13:08)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,03,04,06,09,10,12,13,14,15,18,19,21,23,24,25,26,27,29,31,32,34,36,37,38,39,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,57,58,61,63,65,67,69,70,72,73,77,78,79,80,81,82,85,87,89,90,91,92,93,94,95,97,99
Hà My (13:08)
đã chốt dàn 7x là : 01,02,03,04,06,07,08,09,11,12,14,16,17,18,19,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,72,73,75,76,79,81,82,83,84,86,87,88,90,92,93,94,95,96,97,99
Hà My (13:08)
đã chốt dàn 8x là : 00,02,05,06,07,08,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,51,52,53,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,94,95,96,97,98,99
Hà My (13:08)
đã chốt dàn 3x là : 00,04,07,24,27,30,31,35,36,38,40,47,48,51,52,55,56,59,60,62,63,64,65,66,70,75,80,81,87,88,90,92,93,96,97,99
Hà My (13:08)
đã chốt dàn 4x là : 02,05,06,07,09,10,11,13,14,17,20,22,25,26,35,36,38,39,40,42,45,46,49,50,51,54,55,57,59,60,61,62,64,67,69,76,78,79,82,83,84,85,89,90,93,94,96,98
Hoàng Tiền Tỷ (12:33)
đã chốt dàn 5x là : 01,02,05,07,09,10,14,16,18,19,20,24,25,28,29,30,31,33,35,36,39,41,42,45,46,49,50,51,52,54,56,57,59,60,62,64,65,66,68,70,71,73,77,79,83,88,89,90,91,92,94,96,97,99
Hoàng Tiền Tỷ (12:33)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,03,04,05,06,08,09,10,12,17,18,19,21,23,26,28,32,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,49,51,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,67,68,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,86,87,90,93,94,96,98
Hoàng Tiền Tỷ (12:33)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,07,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,24,25,27,29,30,31,32,33,35,37,38,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,54,55,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,77,79,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,97,98,99
Hoàng Tiền Tỷ (12:33)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,63,65,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
Hoàng Tiền Tỷ (12:33)
đã chốt dàn 3x là : 05,07,08,09,12,19,20,21,22,23,25,30,31,34,35,44,45,48,50,51,54,63,64,67,71,74,81,83,86,87,88,92,93,94,96,99
Hoàng Tiền Tỷ (12:33)
đã chốt dàn 4x là : 02,03,04,09,12,14,15,16,17,19,21,23,24,25,32,35,36,37,41,44,49,53,54,55,57,58,59,64,65,66,69,70,74,75,77,80,83,86,87,89,91,93,97,98,99
Chính Cô đơn (12:25)
đã chốt dàn 5x là : 00,05,06,08,09,14,16,18,19,21,25,27,29,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,47,48,49,51,52,56,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,72,73,74,75,78,79,80,82,83,85,86,91,94,97,98,99
Chính Cô đơn (12:25)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,16,17,20,22,24,25,28,32,33,34,35,36,37,38,39,42,45,46,47,49,52,53,54,57,58,61,62,64,66,67,68,70,73,74,77,80,81,82,85,86,87,88,90,91,92,94,97,99
Chính Cô đơn (12:25)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28,30,31,32,33,34,37,39,40,41,43,45,46,47,48,52,53,54,55,56,57,60,61,62,64,65,66,67,69,73,74,78,79,80,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,98
Chính Cô đơn (12:25)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,68,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,98,99
Chính Cô đơn (12:25)
đã chốt dàn 1x là : 02,12,13,15,25,26,35,37,50,51,52,60,70,74,76,80,84
Chính Cô đơn (12:25)
đã chốt dàn 2x là : 03,08,09,11,20,23,24,27,31,33,37,44,52,55,61,64,65,68,73,74,79,80,85,90,92,93
Chính Cô đơn (12:25)
đã chốt dàn 3x là : 00,01,06,08,09,10,19,23,30,36,39,42,45,47,48,49,50,57,63,65,66,75,76,77,78,81,82,83,84,91,92,98
Bá Dũng (12:21)
đã chốt dàn 5x là : 01,05,10,12,13,16,18,21,22,23,24,25,26,28,31,32,33,39,41,42,44,47,50,51,52,53,56,57,64,66,68,69,70,72,73,75,76,77,80,84,85,86,87,89,90,93,94,97,98,99
Bá Dũng (12:21)
đã chốt dàn 6x là : 01,02,03,04,06,08,09,10,11,12,14,16,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,33,34,37,38,39,41,42,44,46,48,50,51,55,56,59,60,61,62,64,65,67,69,70,72,74,75,77,78,79,81,84,85,87,88,89,91,94,95,96,97
Bá Dũng (12:21)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,06,07,08,09,10,12,14,16,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,72,73,74,80,81,82,84,86,87,88,91,92,93,95,96,97,98,99
Bá Dũng (12:21)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,54,55,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,86,89,91,92,93,94,95,96,97,98
Bá Dũng (12:21)
đã chốt dàn 2x là : 10,11,15,17,23,25,35,37,48,53,56,57,61,62,64,68,70,72,80,85,87,89,92,95,97,99
Lê Thị Lô (12:19)
đã chốt dàn 5x là : 01,05,07,08,09,10,13,15,17,19,20,21,22,25,26,30,32,33,34,36,37,38,40,41,45,46,48,53,57,59,60,61,62,63,64,66,69,73,74,75,76,77,79,80,83,84,85,86,88,90,93,94,95,96,99
Lê Thị Lô (12:19)
đã chốt dàn 6x là : 01,04,05,06,08,09,12,13,14,16,18,19,20,25,26,27,28,30,32,33,36,37,38,39,41,42,44,45,46,48,51,52,54,55,57,58,60,65,66,67,68,70,72,75,76,77,78,79,80,83,84,85,87,89,90,94,96,97,98,99
Lê Thị Lô (12:19)
đã chốt dàn 7x là : 01,02,03,04,05,07,08,09,11,13,14,15,18,19,20,21,24,27,28,29,31,34,35,36,38,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,82,84,86,91,92,93,94,95,98,99
Lê Thị Lô (12:19)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,49,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
Lê Thị Lô (12:19)
đã chốt dàn 1x là : 00,04,10,17,19,24,27,38,41,71,83,85,98
Lê Thị Lô (12:19)
đã chốt dàn 2x là : 00,09,16,22,23,25,27,31,35,38,39,45,48,63,64,65,68,71,72,78,82,85,90,92,94
Lê Thị Lô (12:19)
đã chốt dàn 3x là : 01,02,03,06,08,14,23,24,26,28,29,31,34,37,38,44,46,47,48,50,56,57,63,73,74,77,78,81,83,87,91,94,95,99
Lê Thị Lô (12:19)
đã chốt dàn 4x là : 00,02,03,04,05,06,08,10,11,14,15,17,19,21,24,25,26,27,28,30,32,41,42,49,52,54,56,57,58,59,63,64,72,73,74,75,78,80,81,84,86,87,88,91,92,94,95,97
Chính Cô đơn (12:04)
đã chốt dàn 5x là : 00,04,06,07,08,10,11,13,15,17,19,20,22,23,25,29,30,31,32,33,36,37,38,43,44,45,50,52,53,54,55,57,61,63,67,70,72,73,74,75,76,77,78,79,82,83,86,88,89,90,93,94,95,98,99
Chính Cô đơn (12:04)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,03,04,07,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,33,34,35,36,37,40,41,42,45,46,48,49,50,51,55,57,58,61,62,63,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,84,85,86,88,92,93,94,98
Chính Cô đơn (12:04)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,04,05,07,08,11,12,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,58,59,60,62,63,64,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,83,84,85,86,88,91,92,93,94,96,97,98
Chính Cô đơn (12:04)
đã chốt dàn 8x là : 01,02,03,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,97,98,99
Chính Cô đơn (12:04)
đã chốt dàn 1x là : 04,12,19,20,24,33,36,39,44,55,62,80,83,86,87,91
Chính Cô đơn (12:04)
đã chốt dàn 2x là : 01,03,04,05,11,13,32,33,37,41,42,44,51,56,59,61,65,74,75,81,82,84,97,98
Chính Cô đơn (12:04)
đã chốt dàn 3x là : 04,05,08,09,16,23,25,29,31,40,41,42,46,48,49,64,65,69,70,71,72,75,76,77,79,80,82,83,85,92,99
Chính Cô đơn (12:04)
đã chốt dàn 4x là : 00,02,05,08,09,10,12,13,14,15,17,18,20,25,26,31,32,33,34,35,36,37,40,44,47,51,53,56,57,58,59,63,66,67,68,69,70,71,72,75,76,79,81,82,85,89,90,92,95
Anan Hương (12:02)
đã chốt dàn 5x là : 00,01,02,03,04,05,06,11,13,14,16,17,21,24,25,26,27,29,30,31,35,41,43,46,47,48,49,51,52,53,56,58,60,62,63,64,66,67,69,70,74,75,76,77,80,81,82,83,84,86,87,89,90,91,92,93,95,96,98
Anan Hương (12:02)
đã chốt dàn 6x là : 01,03,04,06,08,11,12,14,16,17,18,19,20,21,24,25,28,29,30,32,34,37,38,39,40,41,42,43,47,48,51,52,54,56,57,58,59,60,62,63,66,67,68,73,76,78,79,81,82,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,98
Anan Hương (12:02)
đã chốt dàn 7x là : 00,02,03,04,05,07,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,59,61,62,63,64,66,70,71,72,74,75,76,78,80,82,83,84,85,87,88,91,94,95,96,98,99
Anan Hương (12:02)
đã chốt dàn 8x là : 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
Anan Hương (12:02)
đã chốt dàn 1x là : 02,08,16,25,39,44,45,46,50,56,63,71,77,79,87,88
Anan Hương (12:02)
đã chốt dàn 2x là : 11,17,19,20,22,25,28,30,31,43,46,47,55,58,59,62,67,68,75,76,82,88,91
Anh Chính (11:57)
đã chốt dàn 5x là : 00,01,02,03,04,05,06,08,15,18,19,20,25,26,27,30,34,36,38,39,40,41,42,43,47,49,53,54,60,61,62,63,64,66,67,69,71,72,75,77,79,80,82,83,84,86,87,88,91,92,93,94,95,99
Anh Chính (11:57)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,03,04,09,10,11,12,13,15,16,18,19,21,22,23,25,27,28,30,31,32,33,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,51,54,56,57,58,59,60,61,62,66,67,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,83,84,85,86,88,89,90,92,93,96
Anh Chính (11:57)
đã chốt dàn 7x là : 01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,17,19,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,38,40,41,45,46,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,98,99
Anh Chính (11:57)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,55,57,58,59,60,62,63,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,96,97,98
Anh Chính (11:57)
đã chốt dàn 1x là : 10,15,20,22,26,37,52,59,62,73,74,77,79
Anh Chính (11:57)
đã chốt dàn 2x là : 04,05,06,07,08,09,17,24,27,36,39,41,44,54,63,65,67,70,76,77,86,87,96
Dung Mama (11:21)
đã chốt dàn 5x là : 00,01,03,04,05,08,09,10,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,32,34,36,39,40,43,46,48,49,52,55,56,61,62,63,64,65,67,68,69,71,73,76,77,80,81,82,84,85,90,93,99
Dung Mama (11:21)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,05,06,08,10,12,14,15,16,17,19,20,21,25,26,27,28,31,33,38,39,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,62,63,64,65,68,69,70,72,73,74,75,77,78,81,82,83,84,85,86,88,90,92,93,96,97,98,99
Dung Mama (11:21)
đã chốt dàn 7x là : 00,02,04,06,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47,48,51,56,58,59,60,61,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,97,98
Dung Mama (11:21)
đã chốt dàn 8x là : 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,62,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,92,93,94,95,96,98
Dung Mama (11:21)
đã chốt dàn 1x là : 02,13,20,24,30,33,34,38,48,49,54,58,65,71,75,81,86,91
Dung Mama (11:21)
đã chốt dàn 2x là : 00,08,09,16,19,26,27,29,33,34,37,40,43,45,48,49,52,68,70,88,89,94,99
Dung Mama (11:21)
đã chốt dàn 3x là : 04,08,09,14,20,25,32,35,36,37,42,43,45,47,49,51,53,55,56,59,62,63,66,67,69,77,81,85,86,95,98
Dung Mama (11:21)
đã chốt dàn 4x là : 00,01,02,06,10,11,14,16,17,19,20,21,24,27,29,32,35,38,39,40,48,49,51,54,56,60,63,64,65,67,69,70,71,73,76,79,80,81,84,86,87,89,90,92,94,97,99
Ke Lu Hanh (11:11)
đã chốt dàn 5x là : 02,03,05,09,10,11,12,13,14,17,18,22,23,25,29,30,31,32,33,34,35,37,39,41,43,47,48,49,50,51,52,53,57,59,64,65,67,70,71,72,77,78,79,81,82,86,87,88,90,91,93,94,95,97,98
Ke Lu Hanh (11:11)
đã chốt dàn 6x là : 04,05,06,07,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,26,30,32,33,35,36,37,39,40,42,43,44,45,46,47,51,52,53,55,56,57,59,60,61,62,64,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,81,84,85,86,90,92,93,94,95,97,98,99
Ke Lu Hanh (11:11)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,05,08,09,10,11,13,15,16,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,42,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,60,61,63,64,65,67,68,73,75,78,79,80,81,82,83,85,86,89,90,91,92,93,94,98,99
Ke Lu Hanh (11:11)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
Ke Lu Hanh (11:11)
đã chốt dàn 1x là : 49,54,62,68,75,77,82,84,91,94,95
Hà My (11:08)
đã chốt dàn 5x là : 01,05,06,11,12,13,14,16,20,21,23,24,26,27,28,30,31,33,36,38,39,41,42,45,49,51,56,57,62,63,67,69,70,71,72,73,74,81,82,83,84,86,88,90,91,95,96,97,98,99
Hà My (11:08)
đã chốt dàn 6x là : 01,02,03,04,05,06,07,10,11,14,17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,39,40,41,45,48,49,50,52,53,54,55,56,59,60,61,62,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,81,82,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97
Hà My (11:08)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,04,06,07,08,09,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,32,34,38,39,41,42,44,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,86,88,89,90,91,94,95,96,97,98,99
Hà My (11:08)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,89,90,92,94,95,96,98,99
Hà My (11:08)
đã chốt dàn 1x là : 06,07,18,24,31,61,69,71,72,76,82,88,92,96,97
Hà My (11:08)
đã chốt dàn 2x là : 00,03,08,09,13,14,18,30,33,34,36,40,41,42,46,47,48,51,61,75,78,80,84,85,88,96,98
Hà My (11:08)
đã chốt dàn 3x là : 00,01,04,09,13,20,21,22,23,25,26,37,39,43,44,45,46,48,50,51,52,53,56,60,65,66,69,70,74,76,77,80,84,85,89,91,93,95,98
Hà My (11:08)
đã chốt dàn 4x là : 01,04,08,09,10,11,15,17,20,21,22,23,24,26,27,30,31,34,35,42,45,48,49,52,55,56,57,59,60,62,63,66,67,68,69,70,72,74,78,79,82,85,86,93,95,98,99
Cherry Nguyễn (10:51)
đã chốt dàn 5x là : 02,03,07,08,09,11,14,18,20,23,24,25,26,27,28,29,32,35,37,39,41,44,48,50,51,53,56,58,59,60,62,63,65,66,71,72,73,74,75,78,79,82,83,85,86,87,89,92,93,94,95
Cherry Nguyễn (10:51)
đã chốt dàn 6x là : 00,02,03,04,08,10,12,14,16,19,21,22,23,26,27,28,29,30,32,34,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,58,59,60,62,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,79,81,82,83,84,85,86,88,90,94,95,96,97
Cherry Nguyễn (10:51)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,53,54,55,56,58,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,85,86,87,90,92,93,95,96,97,99
Cherry Nguyễn (10:51)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,95,96,97,98,99
Cherry Nguyễn (10:51)
đã chốt dàn 3x là : 02,03,06,07,12,14,15,17,18,22,23,25,26,30,36,37,38,42,45,47,48,63,64,66,67,71,72,85,86,88,90,92,93,94
Cherry Nguyễn (10:51)
đã chốt dàn 4x là : 01,05,10,12,13,17,18,22,23,24,25,26,29,31,33,35,37,41,42,43,44,45,49,51,54,55,56,61,63,65,66,67,69,72,75,78,84,87,89,91,92,98,99
Phong Cao Duy (10:34)
đã chốt dàn 5x là : 01,02,03,04,06,07,08,10,13,14,16,19,21,22,24,25,30,32,35,36,42,43,46,48,51,52,53,56,57,58,59,60,63,64,65,67,68,69,70,71,76,77,78,80,81,84,85,86,91,92,94,96,97
Phong Cao Duy (10:34)
đã chốt dàn 6x là : 01,02,04,08,10,11,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,28,29,32,33,37,38,40,42,43,44,46,47,48,49,50,53,54,55,57,60,61,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,77,78,79,80,81,82,84,88,89,93,94,95,96,97
Phong Cao Duy (10:34)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,14,15,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,36,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,54,57,58,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
Phong Cao Duy (10:34)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,09,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,68,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,82,83,84,85,87,89,91,94,95,96,97,98,99
Phong Cao Duy (10:34)
đã chốt dàn 1x là : 01,03,19,28,49,51,55,57,68,73,83,92
Phong Cao Duy (10:34)
đã chốt dàn 2x là : 08,14,15,21,24,25,27,28,31,33,36,38,39,54,70,71,80,87,90,99
Phong Cao Duy (10:34)
đã chốt dàn 3x là : 08,09,26,34,35,36,39,41,42,43,44,48,49,50,51,53,55,59,64,67,70,71,74,76,80,85,86,88,92,94,96,99
Phong Cao Duy (10:34)
đã chốt dàn 4x là : 02,03,04,05,11,18,20,21,22,24,26,27,29,32,33,35,36,37,38,40,41,48,49,52,53,55,56,62,63,65,66,68,73,74,76,78,81,82,83,88,89,90,91,95,98
Hoàng Thượng (10:31)
đã chốt dàn 5x là : 01,02,04,06,07,09,11,12,14,17,18,21,23,26,30,31,32,33,34,35,37,41,42,45,47,49,51,52,57,59,62,65,66,69,70,75,77,79,80,83,84,86,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Hoàng Thượng (10:31)
đã chốt dàn 6x là : 01,02,03,06,07,08,11,12,13,15,17,18,20,21,22,24,25,28,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,48,49,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,70,71,72,74,75,76,79,80,81,82,86,87,88,89,93,95,96,97,98,99
Hoàng Thượng (10:31)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,23,24,25,26,28,29,31,32,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,49,51,52,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,98,99
Hoàng Thượng (10:31)
đã chốt dàn 8x là : 00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,19,20,22,23,24,25,28,29,31,33,34,35,39,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,95,96,97,98
Hoàng Thượng (10:31)
đã chốt dàn 1x là : 15,25,37,48,52,58,65,68,70,81,83,90,96,97
Hoàng Thượng (10:31)
đã chốt dàn 3x là : 01,05,09,11,12,15,18,21,28,30,35,36,42,43,46,51,53,56,58,59,64,67,68,70,71,73,74,76,80,86,88,90,94
Hoàng Thượng (10:31)
đã chốt dàn 4x là : 00,04,07,12,15,16,17,18,19,21,22,23,25,27,31,32,33,36,37,40,43,44,47,57,60,61,62,63,68,71,72,75,76,77,78,79,87,88,90,91,92,96,97,99
Long Đẹp Trai (10:13)
đã chốt dàn 5x là : 03,05,09,14,15,20,21,23,29,31,35,37,38,39,40,42,43,45,46,47,48,50,51,52,55,56,59,61,63,64,65,67,70,71,72,73,74,75,77,82,84,85,91,92,93,94,95,97,98,99
Long Đẹp Trai (10:13)
đã chốt dàn 6x là : 01,02,03,05,06,09,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,24,25,27,29,30,31,32,37,38,39,40,41,43,47,48,49,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,63,65,68,69,70,73,74,76,77,78,79,80,83,84,85,91,93,95,96,97,98,99
Long Đẹp Trai (10:13)
đã chốt dàn 7x là : 01,02,03,04,06,07,09,11,12,13,15,16,17,18,20,21,24,25,28,29,30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,83,86,88,89,91,92,93,94,95,98,99
Long Đẹp Trai (10:13)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,38,39,40,43,44,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,79,80,81,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
Long Đẹp Trai (10:13)
đã chốt dàn 1x là : 12,14,25,26,27,28,30,36,37,42,44,45,50,56,85,86,90,92,93
Long Đẹp Trai (10:13)
đã chốt dàn 2x là : 01,05,11,25,28,30,31,32,38,39,44,47,48,49,51,67,68,79,81,82,83,85,86,93,94,98
Long Đẹp Trai (10:13)
đã chốt dàn 4x là : 00,05,06,09,11,12,13,16,19,20,21,23,24,26,27,33,35,36,37,40,41,43,46,53,55,61,63,64,65,66,67,68,70,72,73,78,85,89,90,92,99
Máu đỏ (10:03)
đã chốt dàn 5x là : 01,02,05,07,08,09,10,11,12,14,16,21,25,27,28,29,30,32,34,35,36,37,43,44,45,46,50,55,56,57,59,60,61,65,67,69,71,72,73,75,78,80,81,82,83,84,85,87,88,90,93,98
Máu đỏ (10:03)
đã chốt dàn 6x là : 03,04,05,06,07,11,13,14,15,16,18,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,53,57,59,61,62,65,66,68,72,73,74,75,76,77,78,80,81,83,84,87,88,90,92,98,99
Máu đỏ (10:03)
đã chốt dàn 7x là : 00,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,48,49,51,52,54,55,56,59,60,61,62,63,64,68,69,70,71,74,75,77,79,80,81,82,83,84,85,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Máu đỏ (10:03)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Máu đỏ (10:03)
đã chốt dàn 1x là : 36,37,38,48,49,50,60,69,70,76,82,87,90,94
Máu đỏ (10:03)
đã chốt dàn 3x là : 00,01,03,04,13,15,17,19,24,28,30,32,35,38,49,53,54,57,59,60,63,67,74,75,81,87,89,90,92,97,98
Máu đỏ (10:03)
đã chốt dàn 4x là : 02,03,04,05,06,08,10,11,12,13,17,21,22,25,27,31,32,34,36,39,41,42,44,46,47,48,49,52,53,58,59,60,62,71,73,75,76,77,80,83,89,91,95,98
Lão Ngũ (09:56)
đã chốt dàn 5x là : 02,03,04,06,07,10,14,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,36,38,39,40,43,47,49,50,54,55,56,58,60,61,62,66,69,70,74,77,79,80,81,82,83,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Lão Ngũ (09:56)
đã chốt dàn 6x là : 00,02,03,04,05,07,09,11,13,16,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,42,43,45,46,47,52,55,57,58,62,63,64,65,67,70,71,72,75,77,78,81,82,83,84,85,86,88,89,92,94,95,96,97,98,99
Lão Ngũ (09:56)
đã chốt dàn 7x là : 00,02,04,05,06,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,37,38,41,42,44,45,46,47,49,50,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,85,88,90,91,92,93,94,96,97,99
Lão Ngũ (09:56)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,06,09,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,48,49,51,52,53,55,56,57,59,60,61,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,95,96,97,98,99
Lão Ngũ (09:56)
đã chốt dàn 1x là : 04,17,27,40,47,49,60,67,68,89,96
Bá Dũng (09:35)
đã chốt dàn 5x là : 01,03,05,06,07,09,13,15,21,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,39,40,42,50,52,54,55,56,58,59,60,61,64,65,66,67,69,70,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,88,90,92,93,95,96
Bá Dũng (09:35)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,04,05,06,07,12,13,15,16,17,19,21,22,23,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,44,48,50,51,53,54,55,57,59,60,61,62,65,66,67,68,69,72,74,75,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88,89,93,95,97,99
Bá Dũng (09:35)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,19,21,22,24,25,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,80,81,82,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
Bá Dũng (09:35)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,03,05,06,07,09,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,67,68,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
Bá Dũng (09:35)
đã chốt dàn 1x là : 18,23,26,27,39,43,45,52,56,60,61,79,89
Bá Dũng (09:35)
đã chốt dàn 2x là : 00,01,02,03,05,12,14,23,24,44,48,49,56,60,62,64,69,70,76,77,79,80,96,97,99
Bá Dũng (09:35)
đã chốt dàn 3x là : 11,12,16,17,19,23,34,35,36,40,49,51,54,55,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,77,79,83,86,96,97
Bá Dũng (09:35)
đã chốt dàn 4x là : 01,02,03,05,07,12,13,15,18,19,22,25,28,30,31,33,34,35,41,45,46,54,55,58,59,60,61,62,65,66,67,70,72,78,80,81,82,85,89,95,96,99
Dung Mama (09:26)
đã chốt dàn 5x là : 01,04,05,06,07,08,09,13,14,17,18,20,22,23,27,31,32,33,34,35,39,45,46,47,48,50,53,54,55,56,58,61,62,63,64,66,67,68,69,70,73,76,78,79,81,82,83,85,92,93,95,97,98,99
Dung Mama (09:26)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,03,05,06,07,08,10,13,15,20,21,22,24,30,31,32,34,37,38,39,40,44,45,47,48,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,67,68,69,71,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,91,93,94,96,97,98,99
Dung Mama (09:26)
đã chốt dàn 7x là : 00,02,03,04,06,08,09,10,12,13,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98
Dung Mama (09:26)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,06,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,89,90,92,93,94,96,97,98,99
Dung Mama (09:26)
đã chốt dàn 1x là : 07,17,18,24,33,46,47,55,72,73,87
Dung Mama (09:26)
đã chốt dàn 2x là : 04,05,07,09,11,14,16,18,23,33,36,41,52,55,59,69,70,76,85,86
Dung Mama (09:26)
đã chốt dàn 3x là : 00,04,05,06,11,16,19,21,30,32,36,38,39,40,42,49,51,55,56,57,63,65,74,75,77,79,80,82,84,89,90,94,95,97,98,99
Dung Mama (09:26)
đã chốt dàn 4x là : 03,05,06,09,10,15,18,19,22,28,34,37,38,40,41,42,44,45,46,47,49,52,56,57,58,62,67,71,73,75,76,79,80,83,85,90,93,94,95,99
Hoàng Tiền Tỷ (09:25)
đã chốt dàn 5x là : 01,03,05,07,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,23,28,32,33,38,39,41,42,43,46,47,50,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,71,72,73,74,75,76,79,80,81,83,86,87,88,89,90,91,92,96,97,98
Hoàng Tiền Tỷ (09:25)
đã chốt dàn 6x là : 02,03,04,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,19,21,23,25,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37,43,45,50,51,52,53,57,60,61,64,66,67,68,70,71,72,73,75,76,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97,98
Hoàng Tiền Tỷ (09:25)
đã chốt dàn 7x là : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,22,23,24,26,29,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,52,53,54,56,58,59,60,61,62,63,65,66,67,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
Hoàng Tiền Tỷ (09:25)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,79,80,81,83,84,85,88,90,91,93,94,95,96,97,98
Hoàng Tiền Tỷ (09:25)
đã chốt dàn 1x là : 14,17,30,37,43,46,47,50,62,66,69,73,75,90,91,96
Hoàng Tiền Tỷ (09:25)
đã chốt dàn 2x là : 00,05,08,09,15,19,29,30,33,35,36,38,50,51,61,64,67,71,72,76,77,82,84,86,88,93,94,99
Hoàng Tiền Tỷ (09:25)
đã chốt dàn 3x là : 02,04,08,10,13,15,16,18,20,22,23,24,27,31,37,38,42,45,49,51,52,55,56,57,58,60,62,66,67,71,76,78,84,89,90,92,98
Hoàng Tiền Tỷ (09:25)
đã chốt dàn 4x là : 00,03,06,10,12,13,14,17,18,19,20,21,22,25,28,31,32,33,34,38,40,42,44,46,49,50,53,55,58,64,69,74,76,81,83,84,85,87,88,89,93,95,96,97,99
Cu Tí (09:15)
đã chốt dàn 5x là : 00,01,04,05,06,09,10,15,16,18,19,20,21,22,23,27,28,29,30,31,32,34,35,36,38,41,43,44,45,48,52,53,54,56,58,59,63,64,66,70,71,72,74,76,78,79,80,81,82,86,88,91,92,96,98
Cu Tí (09:15)
đã chốt dàn 6x là : 01,02,04,06,07,08,11,15,16,17,21,22,23,25,27,28,29,30,31,34,36,38,40,42,43,47,48,52,54,55,56,57,58,59,60,62,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,88,89,91,93,99
Cu Tí (09:15)
đã chốt dàn 7x là : 01,07,08,10,11,13,14,16,18,20,21,22,24,25,27,28,29,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,73,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
Cu Tí (09:15)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,97,98,99
Cu Tí (09:15)
đã chốt dàn 2x là : 05,12,14,20,21,22,23,26,27,28,34,35,36,37,40,42,43,49,54,58,60,74,75,84,93,94,98
Cu Tí (09:15)
đã chốt dàn 4x là : 04,08,09,10,12,13,17,18,19,22,23,25,28,29,33,37,38,45,46,48,50,53,54,58,65,66,67,70,71,72,74,75,78,80,81,85,86,87,88,90,91,92,93,95,97,99
Long Đẹp Trai (09:11)
đã chốt dàn 5x là : 01,05,06,07,08,11,13,14,16,17,20,21,26,29,35,37,39,41,42,46,47,48,49,50,51,52,54,57,58,61,62,63,65,68,69,71,73,75,76,78,79,80,81,82,83,84,86,87,91,92,93,95
Long Đẹp Trai (09:11)
đã chốt dàn 6x là : 00,03,06,08,09,10,11,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,36,37,42,44,45,48,49,52,55,56,59,60,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,88,90,92,94,97,98
Long Đẹp Trai (09:11)
đã chốt dàn 7x là : 00,02,03,04,06,07,08,09,11,12,13,16,17,18,19,21,23,24,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,47,48,49,51,52,54,55,57,58,59,60,64,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,90,91,92,94,95,97,98,99
Long Đẹp Trai (09:11)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,06,08,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,76,77,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,94,95,97,98
Long Đẹp Trai (09:11)
đã chốt dàn 2x là : 06,11,14,16,28,32,33,34,37,39,40,47,48,49,52,60,67,68,71,92,94
Long Đẹp Trai (09:11)
đã chốt dàn 3x là : 01,08,15,16,21,22,25,26,27,34,36,38,43,45,48,49,50,52,55,58,60,62,65,66,70,76,77,79,80,82,87,94,95,96,98,99
Long Đẹp Trai (09:11)
đã chốt dàn 4x là : 03,04,06,07,11,13,15,17,18,20,23,25,26,28,29,37,38,39,40,44,46,47,49,51,52,54,58,60,61,64,69,70,72,73,75,80,82,83,84,88,89,91,92,93,95
Bùm chíu (08:33)
đã chốt dàn 5x là : 00,03,04,05,06,09,10,12,13,14,15,16,21,23,27,30,31,32,33,36,38,39,43,45,46,47,48,49,51,52,54,55,58,59,60,65,67,68,70,71,73,74,80,81,82,84,85,90,91,94,95,96,99
Bùm chíu (08:33)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,32,34,39,40,41,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,62,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,79,80,83,84,85,86,87,88,90,91,94,95,99
Bùm chíu (08:33)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,30,31,32,34,35,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,51,52,54,56,57,58,59,60,62,63,64,67,69,72,74,75,76,77,78,79,81,83,84,88,89,90,92,93,94,96,97,99
Bùm chíu (08:33)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,35,37,39,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,56,58,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,76,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
Bùm chíu (08:33)
đã chốt dàn 2x là : 07,08,11,12,15,17,19,22,23,44,52,54,65,66,70,72,73,75,79,84,85,93
Bùm chíu (08:33)
đã chốt dàn 3x là : 01,02,04,09,11,17,20,24,25,26,27,28,29,30,33,36,37,39,41,42,43,45,50,52,60,61,62,66,71,72,76,77,82,86,89,91,92,96
Bùm chíu (08:33)
đã chốt dàn 4x là : 00,04,05,11,13,15,17,19,20,22,24,26,29,30,32,33,35,36,42,43,44,46,48,49,50,51,52,55,58,61,63,64,65,68,70,72,76,78,79,85,86
Lee Sin (08:08)
đã chốt dàn 5x là : 01,05,06,13,16,17,20,21,22,32,34,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,52,53,54,55,57,62,63,64,65,67,71,72,73,74,75,76,77,80,82,83,84,85,89,91,92,93,96,99
Lee Sin (08:08)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,03,06,07,08,09,10,11,12,14,16,17,18,19,22,23,24,26,28,30,33,34,36,37,40,42,44,46,50,52,56,57,58,59,61,64,66,67,68,69,70,71,72,75,76,77,78,79,80,82,84,85,86,88,90,91,92,94,95,97
Lee Sin (08:08)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,45,46,47,49,50,51,52,54,55,56,57,58,59,61,62,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96
Lee Sin (08:08)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
Lee Sin (08:08)
đã chốt dàn 1x là : 13,25,29,32,39,40,61,64,68,71,83,94
Lee Sin (08:08)
đã chốt dàn 2x là : 02,04,09,10,20,33,34,35,37,39,40,46,59,60,63,64,65,66,68,70,74,77,78,81,99
Lee Sin (08:08)
đã chốt dàn 4x là : 01,04,05,06,07,08,11,12,16,18,19,20,23,24,26,27,32,33,36,37,40,43,44,53,55,58,62,63,65,68,70,71,72,73,77,78,80,88,90,91,93,95,96
Lão Ngũ (08:04)
đã chốt dàn 5x là : 01,03,04,08,10,12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,25,28,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,45,47,50,52,53,54,58,61,65,66,68,69,70,72,73,75,77,79,80,81,82,83,85,86,87,91,93,94,95,97,98
Lão Ngũ (08:04)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,06,07,08,09,11,12,15,16,18,19,20,21,22,25,26,27,29,31,33,35,36,37,39,41,43,44,45,46,47,50,51,53,54,57,58,59,62,63,64,65,67,71,72,73,74,80,81,82,83,84,85,86,87,89,91,92,94,96,97
Lão Ngũ (08:04)
đã chốt dàn 7x là : 02,03,04,05,08,09,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,25,27,28,29,30,31,33,35,36,37,40,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,57,58,59,60,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,82,84,85,87,88,89,90,92,93,94,97,98,99
Lão Ngũ (08:04)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,75,78,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Lão Ngũ (08:04)
đã chốt dàn 1x là : 08,10,14,22,23,25,28,32,34,48,50,61,66,80,90
Lão Ngũ (08:04)
đã chốt dàn 2x là : 04,09,10,11,23,27,28,38,39,41,42,47,48,53,56,63,70,74,78,87,88,90,91,93,94
Lão Ngũ (08:04)
đã chốt dàn 3x là : 03,05,14,15,17,18,21,23,26,27,29,30,32,35,43,44,45,50,51,54,60,62,63,66,69,70,71,73,74,76,81,85,86,90,93,94,95,96,98
Lão Ngũ (08:04)
đã chốt dàn 4x là : 01,02,04,05,08,09,12,14,15,18,21,23,25,27,29,30,33,34,40,41,43,44,45,51,52,55,57,61,62,63,64,66,67,68,70,72,74,75,76,78,81,83,86,88,92,95,96,98,99
Trung Dũng (07:47)
đã chốt dàn 5x là : 00,01,03,04,05,06,07,11,12,13,14,15,16,18,23,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,45,47,48,49,50,61,62,63,65,67,69,71,73,76,77,80,81,82,83,85,86,87,88,90,91,92,94,99
Trung Dũng (07:47)
đã chốt dàn 6x là : 00,02,04,06,07,09,10,12,13,14,16,23,24,26,27,28,30,31,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,75,76,77,78,79,82,83,85,90,91,92,93,94,95,96,97,99
Trung Dũng (07:47)
đã chốt dàn 7x là : 00,02,03,04,05,06,08,11,12,13,14,16,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,31,33,34,35,36,37,38,39,41,43,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,59,60,62,64,66,67,69,70,72,73,74,75,76,78,79,80,81,83,84,85,86,88,89,91,92,93,94,96,97,98
Trung Dũng (07:47)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,74,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Trung Dũng (07:47)
đã chốt dàn 1x là : 06,14,15,24,26,31,39,47,53,57,59,61,62,74,78,82,83,84,93
Trung Dũng (07:47)
đã chốt dàn 3x là : 02,03,08,11,12,17,18,20,21,28,29,33,37,38,41,42,44,50,55,62,66,67,69,70,73,74,78,79,83,84,86,98,99
Trung Dũng (07:47)
đã chốt dàn 4x là : 00,01,04,05,06,07,09,14,19,24,26,31,35,38,42,44,45,46,50,51,56,59,61,64,66,67,69,72,74,75,76,78,79,81,83,87,89,91,98,99
Lonely love (07:38)
đã chốt dàn 5x là : 00,01,03,05,07,08,11,12,13,14,15,16,17,22,23,24,28,30,31,35,37,39,40,41,44,46,47,49,50,53,54,55,56,58,59,60,63,68,69,72,74,75,76,79,81,82,85,86,87,89,93,95,97
Lonely love (07:38)
đã chốt dàn 6x là : 01,03,04,05,09,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,30,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,48,49,50,53,54,55,56,57,59,61,62,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,83,85,86,87,89,91,94,95,96,98,99
Lonely love (07:38)
đã chốt dàn 7x là : 01,05,08,09,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23,24,25,28,29,30,32,38,39,42,44,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
Lonely love (07:38)
đã chốt dàn 8x là : 00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,46,47,49,50,51,52,53,55,56,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Lonely love (07:38)
đã chốt dàn 1x là : 12,29,46,58,59,68,72,74,75,84,88,90
Lonely love (07:38)
đã chốt dàn 2x là : 08,10,11,12,14,20,30,34,38,45,47,52,53,59,63,65,68,72,74,78,83,84,90,95,96,97
Lonely love (07:38)
đã chốt dàn 3x là : 00,01,05,14,18,19,20,22,25,30,33,36,39,40,46,47,48,54,55,56,60,62,63,68,71,72,75,77,81,82,87,88,95,97,98
Lonely love (07:38)
đã chốt dàn 4x là : 00,05,08,09,11,12,14,15,16,18,19,23,25,26,27,29,31,32,39,42,44,47,48,49,51,52,53,54,58,61,63,66,68,70,72,73,79,81,82,84,89,90,92,93,98
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Dam Nguyen
Mai co lo 00.11.22
21:08 22/07/18 0 trả lời
Cutom Nghiãly
Bê nơ
23:46 09/07/18 0 trả lời
min ad
1
11:31 29/06/18 0 trả lời

Tin tức mới nhất

Xếp hạng điểm tháng 08

# Tài khoản Điểm
Cu Tí 655
Phong Cao Duy 626
Tiểu Bảo 487
4 Tùng Exciter 436
5 Chó Xanh 416
6 Lê Thị Lô 399
7 Lee Sin 345
8 Anh Chính 262
9 Hiền Nguyễn 98
10 Chính Cô đơn 73
11 Long Đẹp Trai 21
12 Hà My 16
13 ametit -64
14 Cherry Nguyễn -100
15 Thanh Bui -138
16 Lonely love -138
17 Hoàng Thượng -248
18 Trung Dũng -264
19 Bá Dũng -274
20 Hoàng Tiền Tỷ -289
21 Anan Hương -338
22 Máu đỏ -349
23 Bùm chíu -515
24 Lão Ngũ -600
25 Quang Vũ -615
26 Ke Lu Hanh -639
27 Bucker Star -700
28 Dung Mama -1035

Xếp hạng điểm tháng 7

# Tài khoản Điểm
Quang Vũ 1174
Dung Mama 711
Lonely love 694
4 Anan Hương 476
5 Hiền Nguyễn 305
6 Bùm chíu 294
7 Thanh Bui 285
8 Cu Tí 241
9 Chó Xanh 241
10 Lê Thị Lô 205

Danh sách trúng liên tiếp

Anh Chính Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Trung Dũng Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Bá Dũng Chốt trúng dàn 4x 5 ngày
Chính Cô đơn Chốt trúng dàn 5x 5 ngày
Chó Xanh Chốt trúng dàn 6x 8 ngày
Bucker Star Chốt trúng dàn 7x 7 ngày
Tùng Exciter Chốt trúng dàn 8x 11 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 07/2018 Quang Vũ số điểm 1174

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Hà My Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 26/07/2018 đến 30/07/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 27/05/2018 đến 05/06/2018
Trung Dũng Chốt trúng dàn 6x 14 ngày từ 16/07/2018 đến 29/07/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Chó Xanh Chốt trúng dàn 8x 32 ngày từ 18/05/2018 đến 18/06/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu