Số chốt hôm nay

Hoàng Tiền Tỷ (11:19)
đã chốt dàn 5x là : 00,02,05,06,07,10,12,14,16,17,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,42,44,45,47,48,49,50,51,53,54,57,58,60,61,62,67,77,78,79,81,83,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,99
Hoàng Tiền Tỷ (11:19)
đã chốt dàn 6x là : 00,02,03,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,17,19,21,23,25,27,28,30,33,34,35,36,37,39,41,42,43,45,46,49,51,53,54,55,57,58,59,60,62,64,65,66,67,68,69,70,71,74,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,95,96,97
Hoàng Tiền Tỷ (11:19)
đã chốt dàn 7x là : 01,02,03,04,05,06,07,08,09,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44,46,48,49,50,51,52,54,55,56,62,63,64,65,66,69,70,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
Hoàng Tiền Tỷ (11:19)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29,30,31,32,33,34,35,37,39,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,96,97,98
Hoàng Tiền Tỷ (11:19)
đã chốt dàn 1x là : 09,12,23,35,36,38,39,45,49,58,59,74,76,82,83,88,96,97
Hoàng Tiền Tỷ (11:19)
đã chốt dàn 2x là : 01,09,11,16,20,33,35,39,44,47,52,53,63,74,76,78,90,91,94,99
Hoàng Tiền Tỷ (11:19)
đã chốt dàn 3x là : 00,04,10,11,12,14,15,16,21,22,26,27,28,29,30,31,32,36,38,41,45,48,51,53,55,63,64,67,72,75,77,78,79,80,82,86,90,95,97
Hoàng Tiền Tỷ (11:19)
đã chốt dàn 4x là : 01,02,04,05,06,08,11,14,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,32,34,36,38,39,40,42,47,48,49,50,53,56,58,62,73,75,77,82,83,85,87,93,96,98
Cherry Nguyễn (10:47)
đã chốt dàn 5x là : 03,04,06,07,11,12,15,16,18,19,25,32,34,36,37,38,39,42,43,44,45,47,51,53,54,55,58,62,63,64,65,73,75,76,77,78,79,80,81,83,84,87,88,92,93,94,95,96,97,98
Cherry Nguyễn (10:47)
đã chốt dàn 6x là : 01,02,04,05,06,10,11,12,14,15,16,17,20,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,35,38,39,40,41,43,44,45,46,49,50,52,53,54,55,56,60,61,65,68,70,71,72,73,74,75,78,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,98,99
Cherry Nguyễn (10:47)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,05,08,09,11,12,13,14,16,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,71,72,73,74,77,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99
Cherry Nguyễn (10:47)
đã chốt dàn 8x là : 00,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80,81,82,83,84,85,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Cherry Nguyễn (10:47)
đã chốt dàn 2x là : 05,11,12,13,24,26,33,35,37,45,50,53,73,76,86,88,89,90,96,98
Bùm chíu (10:38)
đã chốt dàn 5x là : 00,01,05,06,07,08,11,13,16,18,23,26,28,29,30,31,33,34,36,37,38,42,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,57,61,62,63,64,65,66,68,71,72,74,76,77,81,82,83,84,85,86,87,90,91,92,98
Bùm chíu (10:38)
đã chốt dàn 6x là : 00,02,03,05,06,09,10,12,16,17,21,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,40,41,42,45,46,47,48,49,51,54,55,56,57,61,63,65,69,70,71,73,74,76,77,78,80,82,83,84,85,86,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
Bùm chíu (10:38)
đã chốt dàn 7x là : 03,04,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,34,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,56,57,58,59,61,63,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
Bùm chíu (10:38)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Bùm chíu (10:38)
đã chốt dàn 2x là : 00,04,06,12,23,25,27,29,34,40,43,46,52,61,64,65,70,72,73,75,79,80,97
Bùm chíu (10:38)
đã chốt dàn 3x là : 00,02,09,11,12,18,21,23,25,29,30,32,34,40,44,50,52,64,72,73,74,75,86,87,88,93,95,97,98,99
Bùm chíu (10:38)
đã chốt dàn 4x là : 00,01,03,04,05,06,07,13,14,15,18,21,22,23,26,27,30,34,35,36,37,38,43,45,46,47,53,56,57,62,65,71,72,73,75,76,77,79,82,83,88,89,90,92,93,94,97,98
Dung Mama (10:25)
đã chốt dàn 5x là : 01,02,04,05,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,21,24,26,27,28,30,31,32,34,35,37,40,42,43,44,46,48,52,53,56,57,58,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,76,78,79,82,83,84,88,89,91,94,98
Dung Mama (10:25)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,03,04,07,10,15,16,17,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,34,36,39,41,42,43,44,45,46,49,51,52,53,57,60,64,65,66,67,69,70,71,72,74,75,76,78,80,82,83,84,86,87,89,90,91,93,94,95,96,98,99
Dung Mama (10:25)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,05,06,07,09,10,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,25,26,27,28,32,33,34,35,37,40,41,42,44,45,46,47,49,50,52,53,56,57,58,60,61,63,64,67,68,69,70,71,73,75,77,78,80,81,83,84,85,86,87,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Dung Mama (10:25)
đã chốt dàn 8x là : 01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40,41,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99
Dung Mama (10:25)
đã chốt dàn 2x là : 05,06,14,19,21,22,32,43,44,45,62,65,71,73,75,80,81,83,88,90,92,97
Dung Mama (10:25)
đã chốt dàn 4x là : 00,04,05,06,10,12,13,15,16,17,20,23,25,29,31,37,38,41,43,45,46,48,49,55,60,64,67,68,69,73,75,76,77,78,83,84,86,88,89,92,93,96,97,98
Lê Thị Lô (10:14)
đã chốt dàn 5x là : 03,04,06,07,09,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,29,30,31,32,37,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,60,62,63,64,65,67,70,71,72,77,79,80,82,83,84,87,88,89,90,95,98
Lê Thị Lô (10:14)
đã chốt dàn 6x là : 00,04,06,07,10,11,16,17,20,22,23,24,26,27,28,31,32,34,36,37,38,39,40,41,43,44,45,47,48,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,64,65,67,68,70,71,72,73,76,78,79,80,83,84,85,86,87,91,92,94,95,96,97,98,99
Lê Thị Lô (10:14)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,04,05,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,37,38,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60,61,62,64,65,66,67,69,70,73,75,76,77,78,79,80,83,84,85,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97
Lê Thị Lô (10:14)
đã chốt dàn 8x là : 01,02,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,38,39,40,41,43,45,46,47,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,67,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Lê Thị Lô (10:14)
đã chốt dàn 1x là : 13,16,28,34,38,47,48,58,61,81,91,95
Lê Thị Lô (10:14)
đã chốt dàn 2x là : 00,05,08,09,10,14,18,20,24,26,29,37,40,61,62,66,67,71,72,75,76,78,84,89,91,95,98,99
Lê Thị Lô (10:14)
đã chốt dàn 3x là : 06,07,14,15,16,18,20,27,28,29,33,41,43,47,48,51,52,54,56,59,60,65,66,71,72,74,75,79,80,83,90,95,96
Lê Thị Lô (10:14)
đã chốt dàn 4x là : 06,07,08,11,15,16,17,18,20,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,36,38,39,45,46,47,48,49,53,56,60,61,63,64,66,67,70,71,75,77,79,80,85,88,91,98,99
Ke Lu Hanh (10:10)
đã chốt dàn 5x là : 03,05,06,08,09,12,14,16,18,20,21,22,23,24,26,27,29,32,35,36,37,39,40,42,43,47,48,49,52,53,58,60,61,65,67,68,70,71,74,75,76,77,78,80,81,82,84,85,87,88,90,91,96,98
Ke Lu Hanh (10:10)
đã chốt dàn 6x là : 01,02,03,04,07,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,23,30,31,32,33,36,37,38,39,40,41,42,45,47,48,53,55,56,58,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,74,78,79,80,81,82,83,84,88,89,91,92,93,94,96,97,98
Ke Lu Hanh (10:10)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,09,11,12,16,17,19,20,21,22,23,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,43,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,63,66,67,68,69,70,72,73,75,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,99
Ke Lu Hanh (10:10)
đã chốt dàn 8x là : 03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98
Ke Lu Hanh (10:10)
đã chốt dàn 1x là : 01,04,29,40,46,47,54,57,65,67,79,84,87,88,95
Ke Lu Hanh (10:10)
đã chốt dàn 2x là : 01,06,11,14,24,29,32,37,39,46,47,53,55,56,60,63,64,73,77,84,89,98,99
Ke Lu Hanh (10:10)
đã chốt dàn 3x là : 01,02,04,09,12,14,16,17,19,20,26,27,31,33,35,44,47,49,50,55,60,63,66,67,68,77,83,85,88,89,90,91,93,95,98,99
Quang Vũ (09:14)
đã chốt dàn 5x là : 02,04,05,06,09,11,13,14,15,16,17,23,24,25,27,32,33,36,38,39,41,44,45,46,48,51,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,72,73,74,76,77,80,81,85,86,87,88,91,92,96,98
Quang Vũ (09:14)
đã chốt dàn 6x là : 00,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,22,23,24,27,28,30,32,34,36,38,41,42,43,47,48,50,51,52,54,55,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,78,79,82,83,87,90,92,93,94,95,96,98,99
Quang Vũ (09:14)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,05,06,08,10,11,12,13,15,17,18,21,22,23,25,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,81,83,84,85,86,87,89,90,92,93,95,96,97,98,99
Quang Vũ (09:14)
đã chốt dàn 8x là : 01,02,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,61,63,64,65,66,67,68,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,84,85,86,87,90,91,93,94,95,97,98,99
Quang Vũ (09:14)
đã chốt dàn 1x là : 29,31,34,39,43,48,56,72,77,88,92,93,95
Quang Vũ (09:14)
đã chốt dàn 2x là : 00,02,06,13,14,16,18,26,28,29,34,42,45,48,55,62,67,72,75,77,78,82,83,84,88,94,98
Quang Vũ (09:14)
đã chốt dàn 3x là : 03,04,06,11,12,13,18,21,22,24,25,27,28,29,30,31,33,34,37,39,46,50,54,57,58,59,62,63,65,66,69,71,73,74,76,80,81,96,98
Quang Vũ (09:14)
đã chốt dàn 4x là : 00,05,06,07,09,12,14,16,18,19,23,25,26,27,28,29,31,37,39,40,43,44,45,46,48,49,50,52,54,57,58,63,66,72,76,79,80,82,83,84,85,86,89,92,93,94,97
Lee Sin (09:03)
đã chốt dàn 5x là : 00,01,02,03,04,05,06,09,12,14,15,16,20,21,23,24,25,26,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,51,53,57,59,61,62,64,65,66,67,70,71,74,75,76,78,79,84,86,87,90,92,95,99
Lee Sin (09:03)
đã chốt dàn 6x là : 00,01,02,05,07,08,10,11,15,16,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,57,60,62,64,65,69,70,71,72,74,75,76,78,82,85,87,89,90,91,92,93,95,96,98,99
Lee Sin (09:03)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,03,05,06,07,08,09,10,14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,58,59,62,63,64,65,66,68,69,70,71,73,76,77,80,81,82,83,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Lee Sin (09:03)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,84,86,87,88,89,91,94,95,96,97,99
Lee Sin (09:03)
đã chốt dàn 1x là : 02,07,11,12,13,36,47,51,64,74,81,84,91,97
Lee Sin (09:03)
đã chốt dàn 2x là : 07,14,17,22,27,29,31,34,35,36,37,38,42,43,50,54,60,62,64,70,71,73,87,90,93,97
Lee Sin (09:03)
đã chốt dàn 3x là : 01,02,03,05,06,07,09,13,14,16,19,20,22,26,28,31,34,35,41,43,53,60,67,68,75,76,79,80,85,87,88,89,91,92,93,95,96,98,99
Lee Sin (09:03)
đã chốt dàn 4x là : 01,02,03,04,09,11,15,17,20,22,26,30,32,33,34,35,36,38,40,43,46,47,48,51,53,54,57,58,60,61,62,65,68,69,73,76,79,82,85,90,92,93,94,97
Máu đỏ (09:02)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,53,54,55,57,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,77,79,80,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
Máu đỏ (09:02)
đã chốt dàn 1x là : 01,02,12,17,28,34,41,43,45,51,53,62,65,66,68,71,74,87,99
Máu đỏ (09:02)
đã chốt dàn 2x là : 00,02,08,09,10,18,21,27,41,43,46,47,50,55,58,60,65,71,73,78,79,81
Máu đỏ (09:02)
đã chốt dàn 3x là : 01,04,09,13,14,15,22,32,34,35,36,48,54,55,56,57,65,66,69,70,76,79,80,81,82,86,89,91,93,94,95,99
Máu đỏ (09:02)
đã chốt dàn 4x là : 00,01,02,04,05,09,10,12,13,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,31,42,44,47,48,51,58,59,61,65,67,72,75,77,80,81,85,86,89,92,93,95,96,97,99
Máu đỏ (09:02)
đã chốt dàn 5x là : 01,03,05,07,08,10,11,13,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33,34,38,41,46,52,55,57,59,60,61,63,64,65,66,69,70,73,74,75,76,77,78,82,83,84,85,86,87,89,92,94,97,98
Máu đỏ (09:02)
đã chốt dàn 6x là : 02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,26,27,28,30,33,34,36,37,38,39,41,44,45,46,47,48,49,53,56,57,58,59,61,62,63,64,66,67,68,70,71,74,75,76,80,81,85,86,87,89,90,92,93,94,97,98,99
Máu đỏ (09:02)
đã chốt dàn 7x là : 00,02,03,04,05,08,09,10,12,13,15,16,19,20,21,22,23,25,26,28,29,30,31,33,35,37,38,39,40,41,42,44,48,50,51,52,55,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,97,98,99
Tiểu Bảo (08:49)
đã chốt dàn 5x là : 00,03,05,11,12,13,14,16,17,18,19,20,22,24,25,26,27,28,29,30,32,35,36,37,39,40,41,45,46,47,48,50,52,53,54,56,57,59,62,65,67,68,69,70,73,74,76,78,80,81,84,87,88,89,92,95,97,98,99
Tiểu Bảo (08:49)
đã chốt dàn 6x là : 04,06,07,09,10,11,12,13,14,15,17,19,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,37,40,41,43,44,45,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,61,62,63,64,65,66,67,69,72,77,78,79,82,83,85,86,87,90,91,93,95,98
Tiểu Bảo (08:49)
đã chốt dàn 7x là : 01,03,04,05,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,33,35,36,37,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,54,55,56,58,60,61,62,63,65,66,67,68,69,72,75,76,77,79,82,83,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99
Tiểu Bảo (08:49)
đã chốt dàn 8x là : 01,02,04,05,07,08,09,10,11,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Tiểu Bảo (08:49)
đã chốt dàn 1x là : 12,15,16,18,30,34,36,54,69,82,85,92
Tiểu Bảo (08:49)
đã chốt dàn 4x là : 02,03,06,07,08,11,12,13,16,18,19,22,26,29,32,33,34,37,38,39,42,43,44,47,49,54,58,60,61,62,63,79,81,84,86,87,88,89,92,93,96,97,98,99
Lão Ngũ (08:42)
đã chốt dàn 5x là : 01,03,04,05,08,09,11,13,14,15,16,18,23,26,28,29,30,34,36,38,40,41,45,46,48,50,52,53,55,56,57,58,61,62,64,66,67,68,70,72,74,76,79,80,81,82,85,86,87,88,91,93,97
Lão Ngũ (08:42)
đã chốt dàn 6x là : 00,03,04,06,07,08,11,12,13,14,17,18,21,22,23,27,28,30,31,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,55,57,58,59,60,61,63,64,65,68,69,70,71,72,73,75,76,78,81,82,83,84,85,86,88,89,90,92,93,94,95,96,98
Lão Ngũ (08:42)
đã chốt dàn 7x là : 00,03,05,06,08,09,10,11,12,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,31,32,35,36,37,38,40,41,43,44,45,48,50,52,53,54,55,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,90,92,94,95,97,98
Lão Ngũ (08:42)
đã chốt dàn 8x là : 01,02,04,06,08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49,50,53,55,56,57,58,59,60,62,63,64,67,69,71,73,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Lão Ngũ (08:42)
đã chốt dàn 2x là : 11,13,15,17,18,21,23,30,34,35,39,48,52,53,55,64,65,73,75,76,82,85,87,92,97,98,99
Phong Cao Duy (08:05)
đã chốt dàn 5x là : 00,01,03,05,07,12,14,15,17,20,22,30,31,32,33,36,37,38,39,40,42,45,46,49,50,51,53,56,57,59,60,63,64,65,66,67,69,71,72,73,74,75,79,83,84,85,86,89,90,94,96,97,98
Phong Cao Duy (08:05)
đã chốt dàn 6x là : 01,02,03,04,06,08,10,14,15,16,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,42,43,44,45,46,49,50,52,53,54,55,57,58,59,60,61,62,65,66,67,70,71,74,75,77,79,80,81,82,84,87,88,91,92,93,94,96,97,98,99
Phong Cao Duy (08:05)
đã chốt dàn 7x là : 00,01,02,04,05,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,32,35,36,37,38,39,44,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,67,68,69,70,71,72,73,74,76,77,81,82,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97
Phong Cao Duy (08:05)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,03,04,05,06,07,08,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,71,72,73,74,75,77,79,80,82,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Phong Cao Duy (08:05)
đã chốt dàn 1x là : 00,02,07,16,20,23,29,39,57,60,61,65,67,68,80,81,82
Phong Cao Duy (08:05)
đã chốt dàn 2x là : 02,08,12,13,15,21,22,32,37,38,40,42,43,49,51,52,54,55,62,64,74,76,81,82,85,92,96
Phong Cao Duy (08:05)
đã chốt dàn 3x là : 03,05,09,10,18,20,22,24,29,33,34,36,37,40,43,45,46,49,50,54,56,57,58,59,60,63,64,65,68,70,71,78,82,84,86,91,92,94,97
Phong Cao Duy (08:05)
đã chốt dàn 4x là : 03,04,09,10,11,15,16,17,18,20,22,23,24,25,27,37,39,40,41,42,43,46,48,51,54,62,63,66,67,69,70,71,72,74,80,81,83,85,88,89,90,92,93,94,95,96
Anh Chính (08:00)
đã chốt dàn 5x là : 01,03,08,09,12,13,14,15,17,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,37,38,39,43,45,46,48,49,52,53,54,58,59,60,61,62,63,64,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,80,82,83,84,86,87,92,94,99
Anh Chính (08:00)
đã chốt dàn 6x là : 01,02,03,06,11,12,13,16,18,19,20,22,26,27,28,29,31,33,34,35,38,39,40,41,42,44,47,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,68,70,72,76,77,79,80,81,82,83,85,86,89,90,92,93,95,96,97,98,99
Anh Chính (08:00)
đã chốt dàn 7x là : 01,02,03,05,06,07,08,11,12,13,15,16,19,20,22,23,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,48,50,51,53,54,55,56,57,60,61,62,64,65,66,68,70,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,87,88,90,91,92,93,94,96,97,99
Anh Chính (08:00)
đã chốt dàn 8x là : 00,01,02,04,05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,80,82,83,84,85,87,88,89,90,91,92,93,94,95,98,99
Anh Chính (08:00)
đã chốt dàn 1x là : 04,14,27,32,35,37,41,42,44,58,76,85,93
Anh Chính (08:00)
đã chốt dàn 2x là : 01,03,08,22,23,28,35,38,43,52,55,64,71,78,79,84,87,89,91,95
Anh Chính (08:00)
đã chốt dàn 3x là : 01,07,08,09,10,11,15,17,18,21,24,32,33,34,36,38,39,43,45,47,48,53,55,56,58,66,68,70,74,79,80,83,88,91,92,95,97
Anh Chính (08:00)
đã chốt dàn 4x là : 01,02,04,05,08,11,14,19,21,23,26,28,29,33,37,38,43,46,47,51,52,56,61,63,65,67,69,70,71,75,77,78,79,80,83,84,88,89,93,94,98
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Dam Nguyen
Mai co lo 00.11.22
21:08 22/07/18 0 trả lời
Cutom Nghiãly
Bê nơ
23:46 09/07/18 0 trả lời

Tin tức mới nhất

Xếp hạng điểm tháng 10

# Tài khoản Điểm
Máu đỏ 636
Hiền Nguyễn 570
Long Đẹp Trai 402
4 Lonely love 387
5 Hoàng Tiền Tỷ 98
6 Trung Dũng 87
7 Cu Tí 86
8 kimy2018 16
9 Phí Minh Phương 16
10 Lê Thị Lô -29
11 Cherry Nguyễn -34
12 Lee Sin -83
13 Hà My -85
14 Hoàng Thượng -112
15 dangminhnam -135
16 Bá Dũng -163
17 Tiểu Bảo -165
18 Bactinh -170
19 Nhathuy -220
20 Chính Cô đơn -305
21 Bùm chíu -320
22 Ke Lu Hanh -343
23 Anan Hương -533
24 Chó Xanh -618
25 Dung Mama -628
26 Quang Vũ -739
27 Lão Ngũ -769
28 Bucker Star -800
29 Anh Chính -827
30 Tùng Exciter -914
31 Phong Cao Duy -946

Xếp hạng điểm tháng 9

# Tài khoản Điểm
Phong Cao Duy 761
Tiểu Bảo 581
Hoàng Thượng 323
4 Bá Dũng 198
5 Quang Vũ 180
6 Anan Hương 106
7 Phí Minh Phương 23
8 Bentaly -50
9 Lehung -63
10 Bảo Khánh -84

Danh sách trúng liên tiếp

Lonely love Chốt trúng dàn 1x 1 ngày
Lonely love Chốt trúng dàn 2x 1 ngày
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 3x 2 ngày
Lão Ngũ Chốt trúng dàn 4x 1 ngày
Cu Tí Chốt trúng dàn 5x 8 ngày
Tùng Exciter Chốt trúng dàn 6x 13 ngày
Phong Cao Duy Chốt trúng dàn 7x 5 ngày
Bùm chíu Chốt trúng dàn 8x 13 ngày

Điểm kỷ lục

Tháng 07/2018 Quang Vũ số điểm 1174

Kỷ lục trúng liên tiếp

Quang Vũ Chốt trúng dàn 1x 4 ngày từ 10/06/2018 đến 13/06/2018
Trung Dũng Chốt trúng dàn 2x 4 ngày từ 20/09/2018 đến 23/09/2018
Tiểu Bảo Chốt trúng dàn 3x 5 ngày từ 29/07/2018 đến 02/08/2018
Ke Lu Hanh Chốt trúng dàn 4x 5 ngày từ 27/09/2018 đến 01/10/2018
Bá Dũng Chốt trúng dàn 5x 10 ngày từ 27/05/2018 đến 05/06/2018
Lee Sin Chốt trúng dàn 6x 22 ngày từ 17/08/2018 đến 07/09/2018
Hiền Nguyễn Chốt trúng dàn 7x 26 ngày từ 25/05/2018 đến 19/06/2018
Chó Xanh Chốt trúng dàn 8x 32 ngày từ 18/05/2018 đến 18/06/2018

Top đại gia

# Tài khoản Xu
Nguyệt Tống 40,000 xu
Hải Vân[1] 40,000 xu
Chính kaka 35,000 xu
4 Leanhdung 20,000 xu
5 Bin Tit 20,000 xu
6 cobacbip 20,000 xu
7 Danh Thành[1] 20,000 xu
8 Nguyễn Thị Đức 20,000 xu
9 Songvedem33 20,000 xu
10 Nguyễn Thiệu Hp 20,000 xu